Poresko savjetovanje

poresko savjetovanje crna gora

Poresko savjetovanje je usluga koja pruža stručne savjete i podršku pojedincima i preduzećima u vezi sa poreznom strategijom, planiranjem i ispunjavanjem poreskih obaveza. Ova vrsta savjetovanja obuhvata širok spektar aktivnosti i pruža različite vrste usluga u skladu sa potrebama klijenata. Evo nekoliko ključnih aspekata koje obuhvata poresko savjetovanje:

  1. Poresko planiranje: Poreski savjetnici pomažu klijentima u planiranju svojih finansijskih aktivnosti kako bi minimizirali poreske obaveze i optimizirali njihove porezne troškove. To može uključivati strategije poput optimalnog korištenja poreskih olakšica, planiranja dobiti ili gubitka, strukturiranja poslovanja radi smanjenja poreznih rizika, ili upravljanja nasljedstvom i poklonima radi smanjenja poreza na nasljedstvo.
  2. Poreska usklađenost: Poreski savjetnici pomažu klijentima da ispunjavaju svoje poreske obaveze u skladu sa zakonima i propisima. To uključuje pripremu i podnošenje poreskih prijava, obračunavanje poreza na dobit, poreza na dodatu vrijednost (PDV), poreza na dohodak, kao i pružanje savjeta o propisima i rokovima za izvještavanje.
  3. Analiza rizika i prevencija: Poreski savjetnici pružaju analizu rizika kako bi identificirali potencijalne poreske rizike i ranjivosti u poslovanju ili finansijskim aktivnostima klijenta. Na osnovu ove analize, preporučuju se strategije za minimiziranje rizika i sprečavanje eventualnih poreznih sporova ili sankcija.
  4. Savjetovanje u vezi sa poreznim propisima: Poreski savjetnici pružaju savjete i interpretaciju poreskih propisa i zakona kako bi klijenti razumjeli svoje poreske obaveze i prava. Ovo uključuje informisanje klijenata o novim zakonima i promjenama u poreskom zakonodavstvu, kao i pružanje savjeta o primjeni propisa u konkretnim situacijama.
  5. Poreska optimizacija: Poreski savjetnici pomažu klijentima u identifikaciji i implementaciji strategija za optimizaciju poreske efikasnosti njihovih poslovanja i finansijskih aktivnosti. Ovo može uključivati preporuke za strukturiranje poslovanja, korištenje poreskih olakšica i stimulansa, kao i planiranje investicija radi smanjenja poreskih troškova.

U suštini, poresko savjetovanje omogućava klijentima da bolje razumiju poreske implikacije svojih poslovnih i finansijskih odluka, te da razviju efikasne strategije za optimizaciju svojih poreskih rezultata uz poštovanje zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Naša direktorica i osnivač Bilans Consulting-a Marnela Marković jedna je od sedamnaest licenciranih poreskih savjetnika u Crnoj Gori.